displaykayven

SHOTS (over 8 years ago)

Whiskey 19.0
Soju 8.0
Tequila 3.0
Saki 3.0
Rum 2.5
Vodka 2.0