B
Ba-sashi (8.0)
G
Gatsu-sashi (5.0), Gyu-sashi (4.0)
h
K
Koune-sashi (1.0)
M
Meters (8600.0), Mino-sashi (3.0)
R
Reba-sashi (61.0), Ringeru-sashi (1.0)
S
Senmai-sashi (2.0), Step (7270640.0), Sunagimo-sashi (5.0)
T
Tan-sashi (1.0), Tori-sashi (11.0)
Y
Yukke (5.0)